تحلیل گران

گروه پژوهشی تحلیلگران ارئه دهنده تخصصی ترین و علمی ترین تحلیل های آماری پرژه های تحقیقاتی .

ضریب همبستگی
ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۳٠  کلمات کلیدی: ضریب همبستگی پیرسون ، اسپیرمن

ضریب همبستگی

همبستگی درجه وابستگی بین دو متغیر را اندازه گیری می کند.شدت رابطه بین دو متغیر معمولا توسط ضریب همبستگی (ρ) اندازه گیری می شود که مقدارش از 1- در خصوص همبستگی منفی کامل تا 1+ در خصوص همبستگی مثبت کامل تغییر می کند. هر چند در بسیاری از مطالعاتی که در مورد وابستگی بین دو متغیر تصادفی صورت می گیرد ضریب همبستگی به عنوان شاخصی از شدت وابستگی دو متغیر ارائه می شود ولی باید توجه داشت که مقادیری به جز 1و1- برای R  را نمی توان به صورت معنی داری تفسیر کرد.